အချစ်နဲ့ကွာရှင်းမယ်

ရွှေထိုက်

#1

ရည်းစား

ရွှေထိုက်


#2

အချစ်နဲ့ကွာရှင်းမယ်

ရွှေထိုက်


#3

စိုးရိမ်ဆဲ

ရွှေထိုက်


#4

စိတ်အလို

ရွှေထိုက်


#5

ခဏ

ရွှေထိုက်


#6

စာကျက်ပါ့မယ်

ရွှေထိုက်


#7

ပေါ့ကျအချစ်

ရွှေထိုက်


#8

လွန်ဆန်စိတ်

ရွှေထိုက်


#9

ဖြစ်တည်မှု

ရွှေထိုက်


About Us

The best music streaming and karaoke application in Myanmar.

Email : [email protected]

Gita Music Streaming

Subscribe to our newsletter with the form!

©2022 All rights reserved.